Location
Analog Servo
Model:SM-S1121S
SPEC:3.5g 0.4kg 0.1s
Size:19.7*8.2*19(mm)
Model:SM-S1131S
SPEC:4.7g 0.43kg 0.1s
Size:20.1*8.3*22.3(mm)
Model:SM-S1141S
SPEC:4.9g 0.45kg 0.1s
Size:20.2*8.5*24.6(mm)
Model:SM-S2309B
SPEC:10.3g 1.5kg 0.09s
Size:22.9*12.3*22.2(mm)
Model:SM-S2309H
SPEC:11.5g 1.5kg 0.09s
Size:23.8*12.3*21.6(mm)
Model:SM-S2309S
SPEC:9.9g 1.3kg 0.09s
Size:22.9*12.3*22.2(mm)
Model:SM-S2313M
SPEC:13.5g 1.8kg 0.11s
Size:23.9*12.3*26.6(mm)
Model:SM-S3101S
SPEC:17g 2.4kg 0.14s
Size:28.5*13.3*30.6(mm)
Model:SM-S3317B
SPEC:20g 2.5kg 0.11s
Size:31.3*16.5*28.6(mm)
Model:SM-S3317H
SPEC:22g 2.7kg 0.10s
Size:31.3*16.5*28.6(mm)
Model:SM-S3317M
SPEC:27g 2.9kg 0.13s
Size:31.3*16.5*28.6(mm)
Model:SM-S3317N
SPEC:27g 3.3kg 0.16s
Size:31.3*16.5*28.6(mm)
Model:SM-S3317S
SPEC:19g 2.5kg 0.12s
Size:31.3*16.5*28.6(mm)
Model:SM-S4303B
SPEC:44g 5.1kg 0.17s
Size:41.3*20.7*40(mm)
Model:SM-S4303S
SPEC:44g 5.1kg 0.18s
Size:41.3*20.7*40(mm)
Model:SM-S4306B
SPEC:45g 5.6kg 0.18s
Size:41.3*20.7*40(mm)
Prev 1 2 3 Next